Γίνετε μέλος του VISIR®!

ΕγγραφείτεκαιαποκτήστεπρόσβασησεένανέοεργαλείοεντοπισμούασφαλώνκαιαποδοτικώνδιαδρομώνστηΜεσόγειοΘάλασσα.

Επιπλέον, μετηνεγγραφήσουστοVisir®, θαείσαισεθέσηναχρησιμοποιείςτηνπλήρησουίτατωνυπηρεσιώνTESSA, ήτοι: την πύλη μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών προβλέψεων  MyseaConditions, τα συστήματαλήψηςαποφάσεωνσε ότι αφορά την έρευνακαιτη διάσωση, τα συστήματα πρόγνωσης του τρόπουδιάχυσηςπετρελαιοκηλίδων και, τέλος, τα συστήματα περιβαλλοντικής ποιότητας.